Institut Alba - Psicología, Pedagogía y Logopedia
 
CAT | CAST
 
    c/ Gran Via 168, 2on1a - 08330 - Premià de Mar
 
facebook institut alba twitter institut alba google plus institut alba linkedin instagram institutalba

 

 

SERVEIS GENERALS
Psicología Adultos
Psicologia Clínica Adults
Psicología infantil y juvenil
Psicologia Clínica
Infantil i Juvenil
Psicología Jurdíca
Psicologia Jurídica
Psicopedagogia
Psicopedagogía
Teràpia Familiar
Psicopedagogía
Teràpia Sexual i de Parella
Psicopedagogía

SERVEIS ESPECIFICS
Psicología Adultos
Psicologia i Infertilitat
Psicología infantil y juvenil
Psicologia Perinatal i
Maternitat
Psicología infantil y juvenil
Tecnologies Educatives
Innovadores
Psicología infantil y juvenil

 


 

 


Avís Legal de la Web - www.institutalba.cat


1- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ
El present avís (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització de la Web que Meritxell Alcaraz Forte (d'ara endavant, "Institut Alba") posa a la seva disposició.

Meritxell Alcaraz Forte, mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social al carrer Gran Via Lluis Companys, 168 2º 1ª, 08330 Premia de Mar, Barcelona, amb NIF número 38.846.818-W.
La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Institut Alba en el moment mateix que l'Usuari accedeixi a la Web. Institut Alba es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i lícita per l'usuari i, en particular, queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.
No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE
A través de la Web, Institut Alba informa dels seus serveis i especialitats en psicologia, psicopedagogia i logopèdia.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web
La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. D'igual forma, s'haurà de mantenir la informació facilitada a Institut Alba actualitzada. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Institut Alba o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L'usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d'Institut Alba, o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
Institut Alba es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat d'Institut Alba o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual d'Institut Alba o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS
L'usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Institut Alba pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LIMIT DE RESPONSABILITAT
Institut Alba no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.
Quan això sigui raonablement possible, Institut Alba advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web. Institut Alba tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

Institut Alba no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

Institut Alba no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.
D'igual forma, Institut Alba, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.
Institut Alba no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals Institut Alba no té control algun. En aquests supòsits Institut Alba no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a Institut Alba o aquesta tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda en la Web o que lesioni béns o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, Institut Alba col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
A través del present avís, Meritxell Alcaraz Forte (d'ara endavant, Institut Alba) informa als usuaris del website, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Institut Alba les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.
També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades recaptades a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i que el seu titular i responsable és Meritxell Alcaraz Forte, duent a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en la present política de privadesa.

Institut Alba adverteix a l'Usuari de la NO utilització de cookies quan l'Usuari navega per la pàgina Web.

L'usuari o persona que ho representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça Gran Via Lluis Companys, 168 2º 1ª, 08330 Premia de Mar, Barcelona, en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari, o bé a l'adreça electrònica infoinstitutalba.cat.cat.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims d'Institut Alba.
L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Institut Alba ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, Institut Alba s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l'establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Institut Alba informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat d'Institut Alba per a la prestació d'un servei a aquesta, en compliment del que es disposa en l'article 12 de la LOPD.

8- DURADA
Institut Alba podrà interrompre el servei de la Web, no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Institut Alba advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9- JURISDICCIÓ
Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ
Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

 

Institut Alba Centre de psicologia, pedagogia i logopèdia situat en el centre de Premià de Mar, on oferim serveis de psicologia per a adults, psicologia infantil i juvenil, psicologia jurídica, psicopedagogia, logopèdia, teràpia familiar, teràpia sexual i de parella, psicologia i infertilitat, psicologia perinatal i maternitat.

© 2013 Copyright. Tots els drets reservats a Institut Alba Avís Legal